மின்காந்த அலைகள் 9: காமா கதிர்கள்

முன்னைய பகுதிகளில் மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன என்றும், அவற்றின் பண்புகள், மற்றும் ரேடியோ அலைகள், நுண்ணலைகள், அகச்சிவப்புக் கதிர்கள், புறவூதாக் கதிர்கள் மற்றும் எக்ஸ் கதிர்கள் என்பனவற்றைப் பற்றிப் பார்த்துவிட்டோம், அவற்றை நீங்கள் வாசிக்க கீழே உள்ள இணைப்புக்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

நாம் இந்தக் கட்டுரைத்தொகுதியின் இறுதிப் பாகத்திற்கு வந்துவிட்டோம். இந்தப் பாகத்தில் காமா கதிர்களைப் பற்றிப் பார்க்கலாம். மின்காந்த அலைகளிலேயே மிகவும் குறுகிய அலைநீளம் கொண்ட மின்காந்த அலை காமா அலையாகும். இதன் அலைநீளம் பொதுவாக 10 பிக்கோமீட்டரை விடக் குறைவாகும். ஒரு பிக்கோமீட்டார் என்பது ஒரு மீற்றரில் ஒரு ட்ரில்லியனில் ஒரு பங்கு ஆகும்! இது பொதுவாக அணுவின் விட்டத்தைவிடக் குறைவான நீளமாகும்.

Continue reading “மின்காந்த அலைகள் 9: காமா கதிர்கள்”

மின்காந்த அலைகள் 8: எக்ஸ் கதிர்கள்

முன்னைய பகுதிகளில் மின்காந்த அலைகள் என்றால் என்ன என்றும், அவற்றின் பண்புகள், மற்றும் ரேடியோ அலைகள், நுண்ணலைகள், அகச்சிவப்புக் கதிர்கள், புறவூதாக் கதிர்கள் என்பனவற்றைப் பற்றிப் பார்த்துவிட்டோம், அவற்றை நீங்கள் வாசிக்க கீழே உள்ள இணைப்புக்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

எக்ஸ் கதிர்கள், அல்லது கதிர்வீச்சு, புறவூதாக் கதிர்களைவிட அலைநீளம் குறைந்த மின்காந்த அலை/ கதிர்வீச்சாகும். பொதுவாக இதனது அலைநீளம் மிக மிகச் சிறியதாக இருப்பதால் எக்ஸ் கதிர்வீச்சை அதன் அலைநீளத்தில் அளக்காமல், அது கொண்டிருக்கும் சக்தியின் அடிப்படையில் அளக்கின்றனர். இதற்குக் காரணம், எக்ஸ் கதிரின் அலைநீளம் 0.03 நனோ மீட்டார் தொடக்கம் 3 நனோ மீட்டர்கள் வரை இருப்பதே! இந்த அலைநீளம் பல மூலகங்களின் அணுக்களை விடச் சிறியதாகும்.

Continue reading “மின்காந்த அலைகள் 8: எக்ஸ் கதிர்கள்”

வாலில்லாத வால்வெள்ளியை என்வென்று அழைப்பது?

ஒரு துண்டு ரொட்டியையோ அல்லது விண்வெளியில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற கற்களையோ பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு சிறந்த இடம் குளிரூட்டியேயாகும்.

நமது சூரியத் தொகுதியும் ஒரு குளிரூட்டியைக் கொண்டுள்ளது: அதுதான் ஊர்ட் மேகம் (Oort Cloud) என அழைக்கப்படும் பிரதேசமாகும். இது நெப்டியுனின் சுற்றுப்பாதைக்கு அப்பால் அமைந்திருக்கும் பிரதேசமாகும். இங்கு அதிகளவான வால்வெள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. இது சூரியனுக்கு மிக மிகத் தொலைவில் இருக்கும் பிரதேசமாகையால் இந்தப் பிரதேசத்தின் வெப்பநிலை -250 பாகை செல்சியசை விடக் குறைவாகக் காணப்படும்.

Continue reading “வாலில்லாத வால்வெள்ளியை என்வென்று அழைப்பது?”

சிவப்புக் குள்ளனின் இடைவிடா ரேடியோ ஒலிபரப்பு

சூரியக் கிளரொளி என்றால் என்னவென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா? சூரியக் கிளரொளி என்பது சூரியனின் மேற்பரப்பில் இடம்பெறும்  பாரிய வெடிப்பைக் குறிக்கும். இது பில்லியன் கணக்கான சூரியனின் அணுத் துணிக்கைகளை விண்வெளியில் சிதறடிக்கச் செய்யும்.

Continue reading “சிவப்புக் குள்ளனின் இடைவிடா ரேடியோ ஒலிபரப்பு”