விண்மீன்களின் நிறங்கள்

சூரியன் ஆரஞ்சு நிறம் போலத் தெரிகிறது அல்லவா? மதியவேளையில் மஞ்சள் கலந்த வெள்ளை நிறமாகத் தெரியும். அதேபோல விண்மீன்கள் பல வண்ணங்களில் இருக்கின்றன. அதற்காக பிங்க், பச்சை, ஊதா என்றெல்லாம் இல்லை. சிவப்பு, ஆரஞ்சு, மஞ்சள் வெள்ளை மற்றும் நீலம் ஆகிய நிறங்களில் சில வேறுபாடுகளுடன் விண்மீன்கள் காணப்படுகின்றன. காணப்படுகின்றன என்பதைவிட இந்த நிறங்களில் நாம் விண்மீன்களைப் பார்க்கலாம் என்பதே சரி. இதற்குக் காரணம் என்னவென்று பார்க்கலாம்.

Continue reading “விண்மீன்களின் நிறங்கள்”