பலதும் பத்தும் 3: ஏபோலா தொடக்கம் விண்டோஸ் 10 வரை

எழுதியது: சிறி சரவணா

ஏபோலா எதிர்ப்பு வெற்றி 100%

சென்ற வருடத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சினையை உருவாக்கியது இந்த ஏபோலா வைரஸ். ஆபிரிக்காவில் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டு பின்னர் ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு பரவத்தொடங்கியபோதே அதனைக் கட்டுப்படுத்த ஆய்வாளர்களும் அரசாங்கங்களும் பெரும் முனைப்புக் காட்டின. பல்வேறு பட்ட ஆய்வாளர்கள் குழு ஏபோலா வைரஸிற்கு தடுப்பு மருந்தை தயாரிப்பதற்கான ஆய்வில் இறங்கி. தற்போது வெற்றியும் அடைந்துள்ளனர்.

Continue reading “பலதும் பத்தும் 3: ஏபோலா தொடக்கம் விண்டோஸ் 10 வரை”