இளம் விண்மீனைச் சுற்றி உருவாகும் குழந்தைக் கோள்கள்

கருவில் இருந்து குழந்தை ஒன்று வளர ஒன்பது மாதங்கள் எடுக்கின்றது, அதேபோல ஒரு யானைக் குட்டி வளர 22 மாதங்கள் எடுக்கும்… இதைப் போல ஒரு கோள் வளர்வதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்? இதுவரை நாம் எவ்வளவு காலம் எடுக்கும் என்று எண்ணியிருந்தோமோ அதனைவிடக் குறைவான காலமே ஒரு கோள் வளர்வதற்கு எடுக்கிறது! Continue reading “இளம் விண்மீனைச் சுற்றி உருவாகும் குழந்தைக் கோள்கள்”