வாலில்லாத வால்வெள்ளியை என்வென்று அழைப்பது?

ஒரு துண்டு ரொட்டியையோ அல்லது விண்வெளியில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற கற்களையோ பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு சிறந்த இடம் குளிரூட்டியேயாகும்.

நமது சூரியத் தொகுதியும் ஒரு குளிரூட்டியைக் கொண்டுள்ளது: அதுதான் ஊர்ட் மேகம் (Oort Cloud) என அழைக்கப்படும் பிரதேசமாகும். இது நெப்டியுனின் சுற்றுப்பாதைக்கு அப்பால் அமைந்திருக்கும் பிரதேசமாகும். இங்கு அதிகளவான வால்வெள்ளிகள் காணப்படுகின்றன. இது சூரியனுக்கு மிக மிகத் தொலைவில் இருக்கும் பிரதேசமாகையால் இந்தப் பிரதேசத்தின் வெப்பநிலை -250 பாகை செல்சியசை விடக் குறைவாகக் காணப்படும்.

Continue reading “வாலில்லாத வால்வெள்ளியை என்வென்று அழைப்பது?”

பலதும் பத்தும் 5: வால்வெள்ளி தொடக்கம் DNA வரை

நிறம்மாறும் வால்வெள்ளி

வால்வெள்ளி 67P யின் நிறம் மாறிக்கொண்டு வருவதாக விண்ணியலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். பொதுவாக வால்வெள்ளிகள் சாம்பல் கலந்த வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பதற்குக் கரணம் அது பெரும்பாலும் பனி மற்றும் தூசுகளால் உருவானவை என்பதனாலாகும். பொதுவாக இதனை நாம் பனிஉருண்டை என அழைக்கலாம். ஆனால் 67P வால்வெள்ளியை ஆய்வு செய்துகொண்டிருக்கும் ஐரோப்பிய விண்வெளிக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விண்ணியலாளர்கள் இந்த வால்வெள்ளி சூரியனைச் சுற்றிவரும் போது அதனது நிறம் மாற்றமடைவதை அவதானித்துள்ளனர். Continue reading “பலதும் பத்தும் 5: வால்வெள்ளி தொடக்கம் DNA வரை”

வால்வெள்ளியில் மதுசாரம்!

என்னடா தலைப்பே ஒரு மாதிரி இருக்கே என்று நீங்கள் கருதலாம், ஆனால் அதுதான் உண்மை. விஞ்ஞானிகள் லவ்ஜாய் (Lovjoy) என்கிற வால்வெள்ளி, எதில் அல்கஹோல் (ethyl alcohol) எனப்படும் மதுசாரத்தை வெளியிடுவத்தை அவதானித்துள்ளனர். பூமியில் மதுபானங்களில் பாவிக்கப்படும் மதுசாரமும் அதுதான்! அது மட்டுமல்லாது, glycolaldehyde எனப்படும் ஒரு வகையான சர்க்கரை மற்றும் 19 விதமான சேதன (organic) மூலப்பொருட்களையும் வெளியிடுகிறது இந்த வால்வெள்ளி.

Continue reading “வால்வெள்ளியில் மதுசாரம்!”