பலதும் பத்தும் 1 – லீப் செக்கன் முதல் ப்ளுட்டோ வரை

எழுதியது: சிறி சரவணா

நண்பர்களே, இது ஒரு புதிய முயற்சி, சில நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அறிவியல் உலகில் நடந்த மாற்றங்கள், புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் பற்றிய ஒரு தொகுப்பாக இந்த பலதும் பத்தும் என்ற பகுதியை எழுதப் போகிறேன்.

இணையத்தைப் பாதிக்கும் லீப் செக்கன்

லீப் வருடம் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், அதென்ன லீப் செக்கன்? இன்று எமக்கு நேரத்தை அளக்க பல்வேறுபட்ட முறைகள் உண்டு. மிக மிகத் துல்லியமாக அணுக்கடிகாரங்களைக் கொண்டு நம் நேரத்தை அளக்கிறோம். இது சீசியம் (cesium) என்ற அணு துடிக்கும் எண்ணிக்கையைக்கொண்டு அளக்கப்படுகிறது. இந்த சீசியம் அணு ஒரு செக்கனுக்கு 9 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தடவைகள் துடிக்கிறது. மறுபக்கத்தில் பார்த்தால், இந்த சீசியம் அணு 9 பில்லியன் தடவை (9,192,631,770 தடவைகள்!) துடிக்க எடுக்கும் நேரம் ஒரு செக்கன்!

Continue reading “பலதும் பத்தும் 1 – லீப் செக்கன் முதல் ப்ளுட்டோ வரை”